نابینایان و موسیقی در گفتگو با آقای لکا The Blind and Music in Conversation with Mr. Laka


در این قسمت برای شما یک گفتگوی دیگر آماده کرده ایم.
تاریخچه ی موسیقی در بخش نابینایان و صحبت های دیگر , در یک گفتگوی صمیمی با جناب محمدرضا لکا.

دانلود این مصاحبه با حجم 8 مگابایت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *