Peer Counseling – Text and Audio File in Persian

مشاوره همسانی:
(peer counseling)
به عنوان یک ایده و دست افزار

مترجم و مؤلف: محسن مریانی اسفند 1395

تاریخچه مشاوره همسانی به دهه 06 در امریکا برمی گردد. دانشجویان معلول آن زمان در مقایسه با امروز با مشکلات و موانع اجتماعی و عملی بسیاری مواجه بودند که باید بر آنها غلبه می کردند. دانشجویان دانشگاه برکلی، به عنوان پیشگامان جنبش مشاوران همسان اقدام به دیدار های منظم هفتگی کردند. آنها در این جلسات مشکلات پیش روی خود در جهت دستیابی به دستیار، وسایل کمکی و همچنین، تبعیض های موجود را مورد بحث و بررسی قرار می دادند. بیان احساسات شان در این جلسات جایگاه ویژه خود را داشت.

مطلب کامل را اینجا بخوانید:

Download text in Persian, format: pdf

مطلب کامل را اینجا بشنوید:
مدت: یک ساعت و بیست و چهار دقیقه
حجم: 115 MB

Audio file:
Format: mp3
File size: 115 MB
Duration: 01:23:48

Download audiofile here