چند نکته از نرم افزار کرزوایل, some points of kurzweil software

این نرم افزار برای تحصیل و زبانآموزی, و مطالعه کتب, و ویرایش نوشته ها بسیار مفید و راه گشاست.
امکانات فراوانی دارد که برای نابینایان براحتی قابل دسترس است.
جدیدترین نسخه آن , یعنی نسخه 14, با جدیدترین موتور های تشخیص متن نیز تجهیز شده است
که شما را قادر میسازد با اسکن گرفتن از متون آنها را مطالعه کنید.
کتابخانه ی آنلاین نرم افزار نیز با امکان جستجو بر اساس عنوان یا نویسنده چندین کتابخانه را در اختیار شما میگذارد, که در آن میان , دسترسی به کتابخانه گوتنبرگ, رایگان است. هرچند در میان کتاب خانه های دیگر نیز ممکن است با عناوین رایگان روبرو شوید.
امکان خواندن معانی و استفاده از لغتنامه با فشردن کلید های کنترل و دی
و امکان مطالعه عبارات هم معنی با کلید های شیفت و اف 7 از جمله دیگر امکانات این نرم افزار است.
برای توضیحات بیشتر از این 2لینک استفاده کنید.
نگاهی به تغییرات در kurzweil 14
Assistive Learning Technologies & Literacy Software from Kurzweil Education

و در پایان بخشی از امکانات جدید نسخه 14 را با هم مرور میکنیم.

Kurzweil 1000
Version 14
New Features Guide
Introduction.
The following is a summary of what’s new in Version 14.

File Operations.
Extracting Images into PDF Files (File->Utilities->Extract Images->PDF… or TIFF… and File->Utilities->Extract All Images->PDF… or TIFF…).

Extract Images and Extract All Images both contain submenu choices “PDF…” and “TIFF…” The shortcut keys are P for PDF and T for TIFF. They bring up a dialog for extracting and saving the images. If you choose TIFF a dialog asks for a folder into which the image files will be written. If you choose PDF a dialog asks for a filename to contain all of the images found in the file. Note that the PDF will only contain images. It will not have any recognized text. To recognize text, use KOCRUtil to process the PDF, specifying PDF also as the output format. The resulting file will still have the images, but it will also contain the recognized text, allowing others access to the contents with Acrobat Reader.
PNG has been Added as a Supported Image Format.

You can now use File->Open to select and recognize a PNG file.
Suggest a File Name, even for a Document Created by Typing.

Like scanned documents and even multipage copied documents, documents created by typing a single page now suggest a file name when one attempts to save a file. It suggests a name built from the contents of the file.
Scanning and Recognition.
OCR Upgrades.
We try to keep up with the most recent updates in optical recognition technology. This version supports ABBYY FineReader Version 11, and OmniPage Version 19. These are available from Kurzweil 1000 itself, and also from KOCRUtil. Kurzweil 1000 Version 14 now supports FineReader 11 and OmniPage 19 in both Kurzweil 1000 and KOCRUtil. Recognition of images made with document cameras has been improved. KOCRUtil can now be used to take a standard PDF file, which may not be accessible, and create a tagged PDF file, which can be read with the voice tools in the standard version of Acrobat Reader. Note that previous versions of Kurzweil1000 used a different name for OmniPage – ScanSoft. This was done at the request of the vendor. They have changed their mind, so we now are using the name that this technology normally goes by – OmniPage.
A New Scanning Mode (Settings->Scanning->Mode->Create a PDF File).

Create a PDF File is a new scanning mode. Selecting this mode creates an image-oriented PDF file. It is the first choice in the Mode setting in the Scanner settings dialog. The first scan after this mode is selected brings up a file dialog requesting the name of a PDF file. You can specify a new filename or an existing filename. Thereafter, until the scanning mode is changed or you exit from Kurzweil 1000, a scan will result in one new page for the PDF file.

It is possible to scan one side of a multipage double-sided document by first doing the odd numbered pages ascending, followed by using the Scan->Flip menu item and then scanning the even numbered pages, beginning with the back side of the last odd-numbered page scanned and then descending down to the back side of the first page scanned. If more scans follow, they are appended to the end of the document, making it possible to do double-sided scanning in groups: Odd ascending, then Even descending, then Odd ascending and Even descending again.

It is possible to create multiple PDF files with this canning mode, but it requires the process of going back to the scanning settings dialog, changing the scanning mode to another setting, applying the change, and then changing back to the Create a PDF File mode.

Note that the PDF files created with this technique are image only and largely inaccessible to the blind. You can, however, use KOCRUtil or Kurzweil 1000 itself to recognize the PDF file. If you use KOCRUtil, you can also specify to create a new PDF as output. That file will be accessible and readable by voice with Adobe Reader.
Use Bookmarks to Select a Page Range for Recognition.

If you open a PDF file that contains multiple pages, you can select a starting and ending page number. This is existing functionality. Now, if you change the range from “All” to “Pages” and tab, you will be told this as well: “You may press CONTROL+B to select a page number based on bookmarks in the document.” This is useful for specifying a section of a PDF file.

If you press CONTROL+B, you will get a list of bookmarks which have been extracted from the PDF file. They are ordered by page number, and the page number is prepended before each bookmark description. For the From page number, the default position is at the first bookmark. For the To page number, the default position is at lease the page number specified in the From page number. If you select one of these bookmarks and press enter, the list will close, and the page number associated with the bookmark will be entered in the text box. This can be done to set both the From and the To page numbers.
Recognition Engine Hint Message can now be Repeated.

The second press of Shift+F1 will repeat the most recent recognition engine hint, if any has been spoken in the current session.

Reading.
Voiceware Speech Update.

The voices we supply with NeoSpeech – VW Kate and VW Paul – have been updated. We also have added one new voice, VW James.
Read Current Note (Read->Read Current Note)

A new menu item has been added to the Read menu, “Read Current Note.” It is located immediately below “Read a Note.” To read the current note choose Read Current Note from the Read menu (or press ALT+R+U) or ALT+Shift+Q. It will read the contents of the current text note, or it will play the current voice note. If there is no note positioned at or very near the current word, the message “There is no note at the current word.” will be spoken.

When it plays a voice note, it brings up a dialog. If you let the note play through to the end, the dialog will automatically close. If, however, you tab, the voice recorder dialog will activate and you can make use of the other features.
A Quick Mechanism for Proofreading.

Pressing ALT+F5 will cause Kurzweil 1000 to start reading continuously, and will announce all punctuation marks. When reading is stopped, the punctuation level will automatically return to whatever it had been set at.

Editing.
More Ways to Copy, Cut, and Paste Text.
You can now copy and cut plain text as well as formatted text. You can also paste text from the clipboard in a manner that ignores the formatting. Just add the shift key into the appropriate key combination. To copy plain text, use Control+Shift+C, to cut plain text, use Control+Shift+X, and to paste plain text use Control+Shift+V. You can also copy and cut in a manner that will append text to the clipboard rather than replacing what is already on the clipboard. Add the Alt key into the key combination. To append to the clipboard, use Control+Alt+C or Control+Alt+X. You can also append plain text. Use Control+Shift+Alt+C or Control+Shift+Alt+X. The various copy and cut key combinations will also interact with multipage selection using a mark, or using select all.
and more…..

نرم افزار kurzweil software

یکی از بهترین نرم افزار های نوشتار به گفتار که متن چاپی یا الکترونیکی را به راحتی در دسترس افراد نابینا یا کم بینا قرار می دهد. شما میتوانید کتاب و روزنامه به زبان های مختلف را در اسکنر قرار داده و پس از چند لحظه بصورت صوتی و متن کلمات را در اختیار داشته باشید.
این نرم افزار از زبان فارسی پشتیبانی نمیکند ولی از بیشتر زبان های دنیا بخوبی پشتیبانی میکند.
علاوه بر آن شما یک دیکشنری کامل در اختیار دارید که روی هر واژه ای در متن کلید های کنترل و دی را فشار داده و معانی مختلف آن را دریافت میکنید.
امکانات فراوان نرم افزار باعث شده است که برای تحصیل بسیار مناسب باشد.
همچنین یک کتابخانه ی آنلاین در اختیار دارید که در میان آن کتب رایگان نیز وجود دارد.
این نرم افزار در دو نسخه ی 1000 و 3000 ارایه میشود.
نسخه 1000 عمومیتر بوده و بسیاری از کاربران از آن برای تحصیل یا حرفه های مختلف استفاده میکنند.
و آدرس سایت این نرم افزار
https://www.kurzweiledu.com/