برخی فیلم های مرتبط با نابینایان: Some films related to the blind

در این پست تعدادی از فیلم های مرتبط با نابینایان را به شما معرفی میکنیم. فیلم هایی که یا موضوعشان نابینایی و نابینایان بوده است و یا یکی از بازیگران آن نابینا بوده است و به هر ترتیب با نابینایان مرتبط میشود.
اسامی تعدادی از این گونه فیلم ها به قرار زیر است.

افسون شده

انقلاب های ماتریکسی

بخت پریشان
بوی خوش زن 1992
بیباک 2006
بید مجنون 1383
پروانه ها آزادند
پلک زدن
پنت هوس شمالی
پیروزی درخشان
تا تاریکی صبر کن
تکه ای آبی
تمام چیزی که میدانم تو هستی
جوری که نگاه میکند
چشم 2008
چشمان جولیا
چشم چران
چیزی خوبه که پایانش خوبه
خرچنگ
داستان ماری
در تاریکی
درخشندگی
رقصنده در تاریکی
رنگ خدا
روستا
روشنایی های شب
سکوت
سینما پارادیزو
کوری
گل های داوودی
مدرک
مردی که میخواهد
معجزه گل
مکان هایی در قلب
نابینا 2001
نابینا 2014
نفس نکش
نخود فرنگی بر روی ساعت 5
همینطور شما میتوانید برای مشاهده تعدادی دیگر از این گونه فیلم ها به همراه یک معرفی مختصر نیز به این لینک مراجعه کنید.